• സീനത്ത് എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് കോട്ടക്കലില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടേതല്ല !!
 • image01

  A Unique Design of Textile Festivity

 • image02

  A Unique Design of Textile Festivity

 • image03

  A Unique Design of Textile Festivity

 • image04

  A Unique Design of Textile Festivity

 • image05

  A Unique Design of Textile Festivity

Explore our range of Collections.
For any occasion.

Explore under line

Honourable Founder

Mohammed Hajee 01

Mohammed Hajee (Late)

Founder, Zeenath

A Unique Design of Textile Festivity

Zeenath Textile embellishes the ayurvedic medical capital of India, Kottakkal, situated in the Heart of Malappuram District, in the state of Kerala. Health & fashion is the twin components of modern life perspective. Kottakkal town is the confluence on the healthy life style of modern times. Our humble contribution in textile trade has been recognized style a historical landmark in the metamorphosis of a traditional town of north Malabar.

Exclusive Collection

Wedding Collections

exclusive-collection

View Products