• സീനത്ത് എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് കോട്ടക്കലില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടേതല്ല !!

Contact Us

Send us an email

Corporate Office

 • Zeenath Textiles (P) Ltd.
 • G1, No.16, Mohsin
 • Regency
 • Vahab Street, Choolaimedu
 • Chennai - 94
 •  zeenath@zeenath.com

Zeenath Textiles

 • Unneen Tower
 • Kottakkal, Maiappuram Dist.
 • Kerala, India - 676 503
 •   0483 2744428
 •  zeenath@zeenath.com