• സീനത്ത് എന്ന പേരുപയോഗിച്ച് കോട്ടക്കലില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഞങ്ങളുടേതല്ല !!

Director Board

  • Home
  • /
  • About
  • /
  • Director Board

Our Great Team

Zeenath Textiles Kottakkal

M ABDURAHIMAN HAJI

S/o Mohammed Haji (late)
Managing Partner

Mohammed Ashraf

Partner

M Shuhaib

Partner

Our Sister Concern

Zeenath Garments Kottakkal

M Abdul Gafoor

S/o Mohammed Haji (late)
Managing Partner

Ibrahim

Partner

Mohammed Ilyas

Partner